MÅTTBANDET - START

Archive for the ‘Information’ Category

Omvandling av kontorslokal till lägenheter

fredag, oktober 21st, 2022


Som vi tidigare informerat om och beslutat på extra föreningsstämma 2022-01-13 kommer en kontorslokal på Magnus Ladulåsgatan 25 att omvandlas till lägenheter.

BRF Måttbandet har tecknat avtal med Gleipnergruppen som hanterar hela processen inklusive försäljning av lägenheterna. Lokalen som avses är den som Einar Mattsson tidigare har hyrt. Den är i etage på bottenvåning och källarvåning.

V.46-48 startar lättrivningen av väggar mm i lokalen och v.48-50 påbörjas håltagning i fasad, vilket kommer innebära en hel del buller och oljud. Arbete med rivning och håltagning sker vardagar 08:00-17:00. Inför håltagningen kommer information sättas upp i berörda trapphus.

Gleipnergruppen kommer att sätta upp en inhängnad sk lastficka på gatan för att smidigt kunna hantera sophantering och materielleveranser.

Byggtiden är ca 6 månader från formell byggstart.

Byte av entrédörrar mot gata och gård

tisdag, augusti 23rd, 2022

Det efterlängtade bytet av entrédörrar har påbörjats 220823 och beräknas pågå under ca tre veckor. Anledningen till byte av entrédörrar är att de gamla är uttjänta och inte uppfyller kraven på säkerhet som finns idag.

De nya dörrarna har samma utseende som de tidigare dörrarna men är uppgraderade till modern säkerhetsstandard samt försedda med dörrautomatik.

Portkoderna förblir desamma men kommer att bytas efter det att dörrbytet är slutfört.

Kallelse

måndag, maj 9th, 2022

Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdag 24 maj 2022

kl. 19.00 i Timmermansgårdens stora sal,

Timmermansgatan 46–48, Stockholm

Dagordning, medlemsmotioner, styrelsens proposition, fullmakt för röstning vid stämman, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag, förslag till arvoden samt inbjudan till ekonomimöte den 16 maj bifogas. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.mattbandet.se Stämman avser verksamhetsåret 2021.

Det är vid stämman som du som medlem har möjlighet att direkt påverka föreningens verksamhet och ditt boende. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar personligen eller via ombud vid stämmor. Eventuella ombud ska ha med sig en skriftlig fullmakt och varje ombud får endast företräda en medlem. Om två eller flera äger bostaden och bara en deltar på stämma, har den person som deltar automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt. Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen.

Medlemskap måste kunna styrkas. Ta därför med legitimation till stämman.

Välkomna!

Dagordning för ordinarie Föreningsstämma i Brf Måttbandet i Stockholm tisdag 24 maj, 2022.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34§
 18. Stämmans avslutande

Cykelrensning tisdag 17 maj

söndag, maj 8th, 2022

Märk era cyklar mad namn och årtal

OBSERVERA!

Alla gamla märkningar har städats bort

Tisdag den 17 maj efter klockan 18.00 kommer vi att plocka undan alla cyklar som är omärkta och ställa för förvaring i låst utrymme under minst tre månader innan de avyttras. Om en omärkt cykel är fastlåst i ett cykelställ eller liknande kommer fastsättningsanordningarna att kapas. Tack på förhand för ert samarbete.

Hälsningar cykelgruppen@mattbandet.se och styrelsen

Stamspolning

lördag, april 30th, 2022

Det är dags för stamspolning.

Startdatum är 9/5. Företaget som ansvarar för spolningen rensar stammarna i 12-15 lägenheter per dag.

Arbetet kommer att startas i lägenheterna på Lehusens gränd 4.

Mer detaljerad tidplan kommer att meddelas av företaget.

Hälsningar/Styrelsen.

Motioner till 2022 års ordinarie föreningsstämma i Brf Måttbandet

onsdag, april 6th, 2022


2022 års ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 2022-05-24.
Motioner som önskas behandlas på den ordinarie föreningsstämman 2022-05-24 ska vara styrelsen
tillhanda senast 2022-04-30.
Motioner sänds till mejladress styrelsen@mattbandet.se

Skyddsrum

onsdag, mars 16th, 2022

Det är just nu många som har frågor om skyddsrum, BRF Måttbandet har FYRA skyddsrum och alla inhyser sen husen byggdes lägenhetsförråd.
De fyra rummen återfinns i källaren på följande adresser
Mellan Magnus Ladulåsgatan 27 och Timmermansgränd 1 Magnus Ladulåsgatan 25 Magnus Ladulåsgatan 13 
Mellan Magnus Ladulåsgatan 7 och Lehusens Gränd 2 

Fastighetsägaren (BRF Måttbandet) både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet.
Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Skyddsrummen har förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans med de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummen och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.
Styrelsen har nycklar till förråden med utrustning, dessa måste hållas låsta i fredstid för att garantera att allt finns på plats om behovet uppstår.

Vid höjd beredskap ska skyddsrummen iordningsställas inom 48 timmar. Det innebär bland annat att lägenhetsförråden kan behöva tömmas på allt och då behöver alla som söker skydd hjälpa till. 

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden, det är fastighetsägaren som ansvarar för att skylten sätts upp.
Styrelsen har noterat brister gällande skyddsrumsskyltar och kommer se till att det åtgärdas.

För mer utförlig information besök https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Vill du också engagera dig?

onsdag, februari 9th, 2022

Till medlemmarna i Brf Måttbandet

Vi söker dig som vill engagera dig i föreningens styrelse.

Inför nästa stämma i maj 2022 söker valberedningen efter medlemmar som är intresserade av att engagera sig i föreningens styrelse.

Att sitta i Brf-styrelsen är intressant och lärorikt och ger dig möjlighet att påverka ditt och dina grannars boende. Arvode utgår för ledamöternas arbete i styrelse, men du bör engagera dig framförallt av intresse för föreningen. Viktigast är att du är intresserad och villig att lägga tid på styrelsearbetet.

Ledamöterna väljs av stämman, oftast på två år i taget. Styrelsen träffas två gånger i månaden.
Då deltar alla styrelseledamöterna, även suppleanterna.

Välkommen att höra av dig till oss!

Valberedningen Brf Måttbandet

Epost: valberedning@mattbandet.se

Tel: Numi Östlund, 0706 67 30 70

Eva Wilson, 0700 80 33 78

Johanna Heden, 0738 27 40 79

Protokoll från extrastämman:

tisdag, januari 18th, 2022

Båda propositioner antogs på extrastämman.

Protokoll

Extra föreningsstämma 2022-01-13 – styrelsens rekommendationer

måndag, januari 10th, 2022

Tyvärr så ökar smittspridningen avseende covid och nya restriktioner och rekommendationer finns sedan slutet av förra året. Av denna anledning och för att, så långt som möjligt, inte öka smittspridningen är styrelsens rekommendation inför den extra föreningsstämman att

 • Lämna, om ni har möjlighet, fullmakt till annan lägenhetsinnehavare
 • Visa, om möjligt,  upp vaccinationsbevis på stämman 

Anm. Blankett för fullmakt hittar ni i utskicket inför stämman.