MÅTTBANDET - START

Cykelgruppens årsrapport

Cykelgruppen har sedan dess start juni 2013 genomfört följande:

Inventering och disponering av källarrum

Samtliga källarrum är genomgångna och uppmärkta. Två nya rum har öppnats upp för cyklar, ett till snickarrum, ett som vävstuga och två som barnvagnsrum.

Öppen fråga:

Var ska vi erbjuda förvaring för elmopeder och flakcyklar nästa säsong?

Förbättringar

Ny cykelpump med kompressor har installerat i cykelrummet på ML 11. Kan användas 9-­18.30. Två barnvagnsrum har fått hyllor för pulkor etc.

Barackerna har gjorts i ordning. I ett av rummen har en djup hylla satts upp på kortsidan för barncyklar o dyl. Cyklar ryms därunder så det är ett effektivt sätt att använda utrymmet.

Snickarrummet har gjorts i ordning och en grupp av intresserade har nu behörighet att komma in (alla som vill får vara med). Takbelysning, hyllor och skåp har monterats. Niklas Hanson och Bo Nordling är ansvariga.

Vävstugan på Ml 27 håller på att göras i ordning av dem som anmält intresse. Ingrid Sillén är ansvarig.

Ordningsregler

Ordningsregler för cykel-­ och barnvagnsrum är framtagna och uppsatta.

Vår tanke är att de som cyklar oftast ska ha lättast att komma åt sin cykel. De cykelrum som har dörr som vetter direkt mot gården har beslutats vara för dem som cyklar aktivt (=varje vecka).

Regeln att alla cyklar skulle vara inställda under perioden 1 dec-31 mars har i år ej varit tillämplig. Trots avsaknaden av snö ställde majoriteten in sina cyklar vilket vi uppskattar.

Överblivna cyklar

Ett 100-tal omärkta cyklar har rensats ut under året.

Löpande:

Fortsätta med cykelrensning med uppmärkning 1 gång/år på hösten, enligt den modell vi nu provat (information vilken dag rensningen sker, därefter förvaring i tre månader, skriftlig information om var och hur cykel kan återfås under denna tid – allt enligt Polisens rekommendation).

Ny cykelförvaring

I cykelrummet på ML 9 prövas en ny typ av cykelförvaring med krokar i taket.

Kommande:

Förslag finns på att investera i krokanordningar (liknande ML 9) i de två stora cykelrummen på Tg 3 och Le 4.

Två nya platser för cykelförvaring planeras i samband med grindprojektet. Den ena vid kollektivhusets gångbro och det andra mitt emot västra baracken nära mattpiskställningen (som ska vara kvar på gården, men flyttas). Cykelgruppen har skickat skissförslag till de nya cykelplatserna så att måtten blir funktionella för cykelförvaring. Stefan Rolf är kontaktperson.

Cykelställ utomhus

Cykelgruppen har inventerat möjliga alternativ och kostnader för nya cykelställ utomhus som cyklar kan låsas fast i. Per cykelplats kostar nya anordningar ca 1500 kr. Kostnader tillkommer även för att ta bort de gamla cykelställen som är gjutna i marken. Vi bedömer totalkostnaden (minst 100 000 kr) för stor innan vi vet vilken effekt låsbara grindar ger. Stölder sker oftast nattetid och nästa år kommer förhoppningsvis grindarna vara på plats. Cykelgruppen kommer att samarbeta vidare med trädgårdsgruppen i denna fråga.

Kommunikation

Cykelgruppen har sedan i vintras en egen gemensam epostadress: cykelgruppen@mattbandet.se Styrelsen har fått ta del av de protokoll som skrivits då vi haft möten.

Information har lagts ut på Måttbandets hemsida och på Måttbandets facebooksida. Information har även funnits på de digitala anslagstavlorna samt satts upp på anslagstavlorna. Cykelgruppen har t o m maj 2014 haft åtta möten samt praktiskt arbete.

Deltagare i Gårdsutskottets cykelgrupp:

Stefan Rolf (ordf.),  Anna Eriksson Niklas Hanson (sekr), Bosse Nordling, Ulrika Strehlenert, Helena Klaffert

 

Comments are closed.