MÅTTBANDET - START

Förtydliganden ang styrelselokalen

Frågan om att via SHIS hyra ut styrelselokalen till en barnfamilj som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige har föranlett en diskussion på Facebook. Här kommer ett par förtydliganden och några fakta kring en del av de uppgifter som florerar i inläggen på Facebook.

Styrelsens sammansättning är ett tvärsnitt av föreningen.
Vi består av 3 personer från MB1, 3 personer från MB2 och 3 personer från MB3.
De två suppleanterna bor i MB1 och MB3
Vi är 6 män och 5 kvinnor mellan 33 och 72 år.
Av oss 11 är 5 st. medlemmar i kollektivhusföreningen, aktiva i lite olika grad.
Man kan alltså med hyggligt fog säga att den förra valberedningen lyckades sätta ihop en styrelse med bred och jämn representation i föreningen.

När vi behandlar medlemsärenden gör vi det lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Den enda lagreglerade informationsskyldigheten i en bostadsrättsförening är årsredovisningen.

Vårt beslut i den här frågan togs den 7:de december och innebär att vi ska undersöka möjligheten att hyra ut våra underutnyttjade styrelselokaler till Stockholms Stad eftersom de söker möjliga boenden till de människor som fått permanent uppehållstillstånd och kommunplacerats i Stockholm.
Detta arbete pågår just nu.
Det möte som åsyftas i ett av inläggen i tråden hölls dagen efter och var inte initierat av styrelsen utan var ett privat initiativ från några medlemmar gällande en gästlägenhet.
Styrelsen valde att gå dit och kommunicera sitt tagna beslut samtidigt som informationen kom ut på fb och i nyhetsbrev. Samma information gick också upp på entrétavlorna och på hemsidan.

Som tidigare kommunicerats så är det Stockholms Stad genom sitt bostadsbolag SHIS som skulle bli hyrestagare. De betalar hyra enligt bruksvärdesprincipen. De hyresnivåer det handlar om är redogjorda för i det dokument som bifogats i den tidigare informationen.
Detta har SHIS tydligt kommunicerat för att slippa hantera lycksökare som försöker tjäna stora pengar på människor i nöd.

Styrelsen tjänar inte personligen några extra pengar på detta.
Den intäkt som i så fall blir aktuell ligger i nivå med de hyresrätter vi har i vår förening eftersom bruksvärdesprincipen för hyressättning gäller.
Intäkten kommer hela föreningen till godo.

Föreningen blir inte oäkta på grund av denna uthyrning.

Den eventuella boende lyder under samma ordningsregler som alla andra boende i föreningen.

Här är några länkar för den intresserade:
http://mattbandet.se/…/Stadgar-Brf-måttbandet-reg…
http://www.bostadsratterna.se/…/information-till-medlemmar
https://www.shis.se/…/villkor_for_uthyrning_av_lagenhet…

Comments are closed.