MÅTTBANDET - START

Information från styrelsen

Sammandrag från INFORMATIONSMÖTE 20nov 2017

Informationsmötet hade denna gång ett något annorlunda upplägg med ”utskottsstationer” dit man kunde gå och ställa sina frågor direkt till utskottsrepresentanterna. På slutet samlades frågorna upp, de som inte kunde besvaras på plats tar styrelsen med sig och återkommer med svar. Litet allmän information gavs också på sluttampen. I korta drag var detta frågor som dök upp:

Brandskyddet – kommer en stegbil genom grindarna och under gångbron för att nå TG1-3 om så skulle krävas? Vem ansvarar för att det finns brandvarnare i varje lägenhet? Styrelsen återkommer i bägge frågorna.

Gården var många intresserade av. Status nu är att förhandlingsunderlaget är klart och utskickat. Ingen entreprenör är ännu kontrakterad. I tillägg söker vi även en erfaren och rutinerad projektledare som kan driva projektet. Vårt mål är att gården ska stå klar sensommar 2018 men vi hastar inte fram något. Arbetet kan dröja ytterligare innan det är färdigt, huvudsaken är att det blir gjort enligt konstens och lagens alla regler.

Cykelfrågor – flera hade funderingar kring var man hittar cykelrummen. På hemsidan finns beskrivning över var de olika cykelförråden finns: http://mattbandet.se/cykel-och-barnvagnsrum/

På ytan utanför gångbron är det tänkt att så småningom bli cykelställ.

Ekonomi – Tomträttsavgälden kommer att öka i trappsteg från nuvarande 2.736500 (2017) till 5.124000 (2023). Därefter är den oförändrad fram till 2029.  

Byggnaderna på Magnus Ladulåsgatan närmast Rosenlundsgatan (dvs huset där Lidl finns samt huset mittemot med gångbron som förbinder de bägge fastigheterna), är under renovering och AMF Fastigheter söker nya lokalhyresgäster. I nedre delen av fastigheterna kommer det bli restauranger och caféer, vilket i sin tur sannolikt kommer påverka våra egna lokalhyror i positiv riktning, då kvarteren runt omkring blir mer attraktiva och välbesökta.

Trivselgrupp – en rad gemensamma aktiviteter har ägt rum under året (pubar, festivalen, surkålstillverkning, stadsvandring), och på den vägen vill vi gärna fortsätta. Vi efterlyser därför personer som vill vara med och planera och arrangera olika evenemang under 2018. En typ av permanent festkommittée kan man säga.  Kom gärna med idéer på aktiviteter eller anmäl ditt intresse att vara med i gruppen till Emma: emma.lundberg@mattbandet.se. Första möte tisdag 16 januari kl 19.00 i styrelserummet i källaren på ML 25. Då kommer vi att planera årets gemensamma aktiviteter i Brf.

——————————————————————–

Sammandrag av höstens STYRELSEMÖTEN 2017

På möte nr 11 konstituerade sig styrelsen slutgiltigt enligt följande:

  • Ordförande Christina Fredengren
  • Vice ordförande Håkan Nilsson
  • Kassör Pelle Bergström
  • Sekreterare Lena Lundgren
  • Till sammankallande för Ekonomiutskottet valdes Pelle Bergström
  • Till sammankallande för Teknikutskottet valdes Dorothée Augustin
  • Till sammankallande för Boendeutskottet valdes Lena Lundgren

På möte nr 12 togs bl.a. följande frågor upp till beslut:

Fasadbelysning i trappan vid LG kommer köpas in.

Möjligheten för medlemmar att betala avgifterna via e-faktura/autogiro ska ses över.

De större projekten tar alltjämt upp mycket tid av styrelsearbetet.Vad gäller Ventilationsprojketet och Gårdsprojektet pågår upphandlingar. Projektledare till båda projekten söks.

En trivselgrupp ska skapas med intresserade medlemmar från hela föreningen. Uppgiften är att anordna aktiviteter för hela föreningen – en sorts permanent festkommitté.

Vita Fläcken får i uppdrag att köpa in och se till att städmaterial alltid finns tillgängligt i gästlägenheterna.

Lokalfrågorna kommer att diskuteras mer ingående av styrelsen i januari.

På möte nr 13 togs bl.a. följande frågor upp till beslut:

Rensning av trapphusen kommer genomföras av EM

Informationsmöte kommer hållas 20nov 19-21

Bygglovet för balkonginglasning går ut 18 mars 2018 – ska kommuniceras.

———————————————————————————

Sammandrag från STYRELSEMÖTE  2 och 3, 2017

På möte 6 februari 2017 togs bl.a. följande upp:

Maskinerna i förskolans tvättstuga kommer successivt att bytas ut för att minska reparationskostnaderna.

En översyn kommer göras av maskinerna – främst i tvättstugorna MB1 och MB3, som har äldst utrustning

Föreningen byter städleverantör till Vita Fläcken. Avtalet med Belles avslutas 31 mars.

Information och kommunikation kring låsbricksregistreringen fastslogs.

Portkodsbyte kommer genomföras under april.

Föreningen kommer anlita företaget Topia i det vidare arbetet med gården.

Stadsbyggnadskontoret har beviljat bygglov för bostadslägenheter för styrelselokalen och samtliga gästlägenheter.

På mötet 6 mars 2017 togs bl.a. följande upp:

Armaturer i den nyrenoverade trappan vid Lehusens gränd ska installeras.

EM arbetar vidare med att finna entreprenör för byte av toppstenarna på muren vid Molnbärarna.

Inför renovering av hyresrätternas badrum undersöker EM behov av evakueringslägenhet.

Ett informationsmöte kring gården kommer hållas 28 mars då även Topia kommer att delta.

Gårdsrenoveringen kommer starta upp efter sommaren men en del gemensamma aktiviteter planeras inför sommarhalvåret för alla som är intresserade. Det gäller exempelvis plantering, städdag, inköp av litet nya trädgårdsmöbler mm.

Problemen med att portikportarna är svåra att stänga ska åtgärdas.

Gemensamma aktiviteter för hela brf planeras – införande av pub-kvällar är ett exempel på detta.

Föreningen fyller 30 år i år och det kommer firas med födelsekalas i slutet av augusti.

I våra ordningsregler och via andra kanaler påminns alla boende om att rastning av djur på vår innergård inte är tillåtet samt att alla rökare använder de askkoppar som finns uppsatta.

Datum för 2017 års ordinarie föreningsstämma fastslogs till 31 maj. Lokal ej beslutad. Information om att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 30 april läggs upp på hemsida och tavlor.

————————————————————-

Sammandrag från STYRELSEMÖTE 1, 2017

Förvaltningsrapporten genomgicks där bl.a. följande punkter togs upp:

Resultatet av lokalhyresförhandlingarna 2016 innebär en intäktsökning för föreningen på ca 1 mkr för kommande treårsperiod.

Beslutades om val av entreprenör för ombyggnaden av en av gästlägenheterna. Ambitionen är att den är klar för försäljning under augusti. Styrelserummet görs samtidigt om till gästlägenhet.

Möjligheten att plombera dörren från garaget på LG in till MB3 ska undersökas av brandkonsult.

Olika lösningar på nollställning av nyckelsystemet diskuterades. Information om hur detta ska gå till kommer gå ut till alla boende i god tid innan nollställningen genomförs.

Vid de tillfällen då brott ägt rum med hjälp av brickor kan EM komplettera evt polisanmälan med uppgifter från log. Fastslogs, med hänvisning till personlig integritet och PUL, att varken styrelse eller boende ska ha tillgång till information i loggen om vilka nyckelbrickor som använts vid olaga intrång.

Den specialkod som tidigare varit aktiverad är numera avstängd och kommer inte att användas i fortsättningen.

Många ytterdörrar stängs inte pga grus/snö. Uppmaning till alla boende att se till att dörren verkligen går igen vid in- och utpassering.

Fuktkontrollen av badrummen i hyresrätterna är klar. Renovering av samtliga badrum kommer pågå fram till 2021 och omfatta 3 badrum per år. Arbetena tar sin början i år med de badrum som uppvisade fuktskador.

Gården

Två offerter har inkommit och genomgås nu. Val av entreprenör sker inom kort.

Säkerhetsdörrar

Information om vad som krävs vid beställning av ny lägenhetsdörr läggs upp på hemsida och på fb.

Färg: dörren ska på utsidan ha samma mahogonyliknande mörka trälaminat som originaldörrarna. Dörren ska vara försedd med brevinkast och nyckeltub.

Övrigt

Beslutades att byta entreprenör för hämtning av grovsopor.

Beslutades att EM av säkerhetsskäl tar bort spaljéerna på förskolans gård eftersom de fungerar som klätterställning till närliggande balkonger.

Beslutades att även fortsättningsvis tillåta korttidsuthyrning via AirBnB med samma regler som tillämpats under provperioden 2016.

EM uppdrogs att undersöka om det går att komma fram med utryckningsfordon under bron.

Nästa möte: 6 februari