MÅTTBANDET - START

Information från styrelsen

Sammandrag från INFORMATIONSMÖTE ang gårdsrenoveringen 6 sept 2018

Föredragande:

Niklas Nord, Projekt-/Byggledare Sweco,

Simon Olofsson Entreprenör/Platschef, ABTOT

Styrelsen BRF Måttbandet

Bakgrund

Gårdens underhåll har under en lång tid varit eftersatt. Redan vid bildandet av BRF startades en grupp som engagerade en arkitekt för att se på renoveringen. Detta lades på is på grund av andra investeringar som hade högre prioritet. För ca 4 år sedan tillsattes en trädgårdsgrupp där Lena Lundgren, Christina Fredengren och Emma Lundberg ingår. Vi startade med att hålla en workshop med medlemmarna i föreningen och det är resultatet av denna som ligger till grund för gestaltningen av vår nya gård.

Gårdens utformning 

Gångstråkens sträckning blir i princip oförändrade. Alla markstenar kommer att tas upp, tvättas och återanvändas. Alla rabatter kommer grävas ur, ny jord läggas i och nya växter planteras. Kantstenar kommer hålla både plattor och jord på plats. Rabattbuskagen kommer ersättas med nya buskar. Den nya växtplanen innebär mindre ytor med bar gjord vilket gör underhållet enklare och minskar behovet av ogräsrensning. Ett fåtal träd kommer fällas. Odlingsytor runt grillplatsen vid MB1 kommer anläggas och möjliggöra egna odlingar i mindre skala. Vatteninslagen på gården blir en vattentrappa i den norra delen av gården. Den byggs av företaget Virbela, eventuellt tillsammans med medlemmar. Dessa vattentrappor är säkerhetsklassade och har byggts på många skolgårdar och förskolor. Tillsammans med pilkojan som anläggs intill, får gården de mer okonventionella lekinslag som efterfrågats. Det andra inslaget av vatten placeras i den motsatta delen av gården vid grillplatsen i form av en sten med genomborrning där vatten kommer pumpas upp och rinna ut över stenen. ”Ett stilla porlande” som även det var ett önskemål från vår workshop. Det kommer bli två grillplatser, en i vardera sidan av gården och många nya sittplatser.

Arbetets utförande / tidsplan

Arbetena kommer sätta igång under mitten av v.37 och förhoppningsvis kan de större arbetena vara klara till årsskiftet, med reservation för när vintern kommer och hur sträng den blir. Till våren slutförs planteringsarbeten och gräsläggning.

Man kommer att använda Södermalmsallén, Lehusens gränd och Timmermansgränd som uppställningsplatser för byggmaterial och containrar. Stora grinden kommer främst användas för in- och utpassering för fordon och maskiner och som lastningsplats.

Framkomlighet på gården 

Gården kommer stängas av under renoveringen. Av säkerhetsskäl kommer hela gården att stängslas in. Det kommer att finnas stängsel framför entréerna på gården som går att välta för att utrymma vid brand.

 

Vi kommer inte ha möjlighet att nå cykelförråden med entré från gården

Alla som planerar att använda sin cykel när renoveringen startat, måste se till att den är placerad där den kan nås. Dessa platser är:

  • vid lilla grinden mot allén,
  • i cykelförrådet vid lilla grinden mot allén,
  • på ytan strax utanför gångbron till MB2,
  • i alla inre cykelrum i källargångar som då nås via gatuplan med hiss ned till källarplan
  • på gångbron
  • på ytan utanför tvättstugan i MB2

Vi har tidigare sagt att cykelförrådet mot förskolans gavel vid stora grinden också skulle kunna användas. Detta stämmer inte. Om din cykel står där nu och du tänker fortsätta cykla under hösten, måste du alltså hitta en annan plats för den.

Vi vill också uppmana alla som INTE tänker cykla mer den här säsongen att ställa undan sin cykel i någon av de inre cykelrummen och lämna de mer lättåtkomliga ytorna åt aktiva cyklister.

Tvättstugor och Gym 

För att nå tvättstugorna måste vägen tas via gatan till ML13, med hiss ned till gården där en korridor kommer leda fram till tvättstugor och gym. Alternativ väg är att gå in via grinden på ML15-21 och därefter nedför trappan och vidare till tvättstugor/gym.

Förskolan kommer nås via ingång från allén i ML19, rakt igenom fastigheten och ut på gården där en grind kommer tas upp strax utanför som leder in till förskolans gård.

Det kommer finnas en utrymningsväg vid stora grinden som av säkerhetsskäl endast ska användas av förskolan vid utrymning.

Under frågestunden kom en del frågor om växtval, trädfällning mm. Det är viktigt att påpeka att planen som nu är godkänd och de ritningar som är framtagna utifrån denna plan också följs. Alla ändringar medför ytterligare kostnader. En del frågor på mötet rörde skötsel av gården efter renoveringen. När gården är klar kommer vi liksom nu ha en entreprenör som sköter gården. Planeringen av rabatter och växtmaterial kommer sannolikt underlätta skötseln.

Om ni har frågor kring renoveringen är ni välkomna att maila Niklas Nord: niklas.nord@sweco.se

Vi ser otroligt mycket fram emot en ny, vacker och funktionell gård för alla!

Hälsningar,

Styrelsen

——————————————————————

Sammandrag från INFORMATIONSMÖTE 20nov 2017

Informationsmötet hade denna gång ett något annorlunda upplägg med ”utskottsstationer” dit man kunde gå och ställa sina frågor direkt till utskottsrepresentanterna. På slutet samlades frågorna upp, de som inte kunde besvaras på plats tar styrelsen med sig och återkommer med svar. Litet allmän information gavs också på sluttampen. I korta drag var detta frågor som dök upp:

Brandskyddet – kommer en stegbil genom grindarna och under gångbron för att nå TG1-3 om så skulle krävas? Vem ansvarar för att det finns brandvarnare i varje lägenhet? Styrelsen återkommer i bägge frågorna.

Gården var många intresserade av. Status nu är att förhandlingsunderlaget är klart och utskickat. Ingen entreprenör är ännu kontrakterad. I tillägg söker vi även en erfaren och rutinerad projektledare som kan driva projektet. Vårt mål är att gården ska stå klar sensommar 2018 men vi hastar inte fram något. Arbetet kan dröja ytterligare innan det är färdigt, huvudsaken är att det blir gjort enligt konstens och lagens alla regler.

Cykelfrågor – flera hade funderingar kring var man hittar cykelrummen. På hemsidan finns beskrivning över var de olika cykelförråden finns: http://mattbandet.se/cykel-och-barnvagnsrum/

På ytan utanför gångbron är det tänkt att så småningom bli cykelställ.

Ekonomi – Tomträttsavgälden kommer att öka i trappsteg från nuvarande 2.736500 (2017) till 5.124000 (2023). Därefter är den oförändrad fram till 2029.  

Byggnaderna på Magnus Ladulåsgatan närmast Rosenlundsgatan (dvs huset där Lidl finns samt huset mittemot med gångbron som förbinder de bägge fastigheterna), är under renovering och AMF Fastigheter söker nya lokalhyresgäster. I nedre delen av fastigheterna kommer det bli restauranger och caféer, vilket i sin tur sannolikt kommer påverka våra egna lokalhyror i positiv riktning, då kvarteren runt omkring blir mer attraktiva och välbesökta.

Trivselgrupp – en rad gemensamma aktiviteter har ägt rum under året (pubar, festivalen, surkålstillverkning, stadsvandring), och på den vägen vill vi gärna fortsätta. Vi efterlyser därför personer som vill vara med och planera och arrangera olika evenemang under 2018. En typ av permanent festkommittée kan man säga.  Kom gärna med idéer på aktiviteter eller anmäl ditt intresse att vara med i gruppen till Emma: emma.lundberg@mattbandet.se. Första möte tisdag 16 januari kl 19.00 i styrelserummet i källaren på ML 25. Då kommer vi att planera årets gemensamma aktiviteter i Brf.

——————————————————————