MÅTTBANDET - START

Kallelse

Medlemmarna i Brf Måttbandet i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdag 24 maj 2022

kl. 19.00 i Timmermansgårdens stora sal,

Timmermansgatan 46–48, Stockholm

Dagordning, medlemsmotioner, styrelsens proposition, fullmakt för röstning vid stämman, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag, förslag till arvoden samt inbjudan till ekonomimöte den 16 maj bifogas. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.mattbandet.se Stämman avser verksamhetsåret 2021.

Det är vid stämman som du som medlem har möjlighet att direkt påverka föreningens verksamhet och ditt boende. Det är därför viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar personligen eller via ombud vid stämmor. Eventuella ombud ska ha med sig en skriftlig fullmakt och varje ombud får endast företräda en medlem. Om två eller flera äger bostaden och bara en deltar på stämma, har den person som deltar automatiskt rösträtt för bostaden utan att det krävs en formell fullmakt. Medlem i föreningen är den person som erhållit en bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller övertagit (köpt) en bostadsrätt i föreningens fastigheter. En hyresgäst kan också vara medlem efter att ha beviljats medlemskap av föreningen.

Medlemskap måste kunna styrkas. Ta därför med legitimation till stämman.

Välkomna!

Dagordning för ordinarie Föreningsstämma i Brf Måttbandet i Stockholm tisdag 24 maj, 2022.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34§
 18. Stämmans avslutande

Comments are closed.