MÅTTBANDET - START

Nya staket, grindar, portar och nytt cykelförråd

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram förfrågningshandlingar. I projekteringsgruppen ingår arkitekt Jens Deurell som under hela processen varit med och skissat på olika lösningar, och som under juni presenterade sina idéer under ett informationsmöte i Kollektivhusets café.

Det utförande som nu ritas upp i detalj är det som byggentreprenörerna ska lämna pris på. En och annan detalj kan komma att ändras, men i stort har projektet tagit en tydlig riktning.

De offerter som lämnas kommer att utvärderas och när smidestillverkare och byggentreprenör har valts sätts arbetet igång, enligt planerna under oktober månad.

De totalt 5 öppningarna in till Brf Måttbandets gård ska förses med nya staket, grindar och portar.

Grindarna ska enligt tidigare beslut stå öppna dagtid och hållas låsta kvälls-/nattetid. De ansluts till befintligt Aptussystem med brickläsare och koddosa.

Portikerna från Lehusens gränd och Timmermansgränd byggs igen med stålportar. I ett första skede kommer passage ner till gården fortsatt att vara möjlig, men om man senare konverterar portikerna och intilliggande yta till lägenheter kommer passagerna att byggas igen.

Mot Magnus Ladulåsgatan och Södermalmsallén ersätts de nuvarande trästaketen av smidesstaket med en lägsta höjd på ca 2,40 m. Smidet är, trots den stadiga funktionen, dekorativt utformat med ett lätt och lekfullt anslag. Det kommer att vara lackerat i en grön eller grågrön kulör och utformas med diagonala stag, som ger staket och grindar en form som påminner om trädgårdskonstruktioner med spaljéer för växter.

På grindarna är små figurer inflätade mellan stängerna – en utsmyckning som associerar till alla lekande barn på gården. Tanken är att vildvin och andra växter tillåts klättra upp på staketen. Utformningen blir en del av gårdens grönska snarare än en förlängning av husens arkitektur.

De nuvarande cykelförråden får nya träspaljéer mot Södermalmsallén och husen förses med nya s.k. sedumtak, gröna växttak. Eventuellt målas förråden om i samma kulör som smidet. Ett nytt cykelförråd mot gaveln på Måttbandet3 (Lehusens gränd 4) utformas på liknande sätt, men med tre stycken spaljégrindar, låsbara med kodhänglås. Grundläggningen till det nya förrådet görs på ett enklare sätt än de befintliga och de intilliggande träden, häggen och den ryska lönnen, bevaras.

Vid entrén mot Magnus Ladulåsgatan kommer ett träspaljétak att bilda en ny, sammanhängande entréplats. Den befintliga odlingsytan ovan undercentralen och betongsockeln mot vändplan tas bort och ersätts av sammanhängande markbeläggning. Även här är det tänkt att klätterväxter tar sig upp till pergolan och blir en del av helheten. Intill entrégrinden byggs en generös bänk som mötesplats för den som ska lämnas eller hämtas vid entrén.

Klicka på ”grindskiss” nedan för att se arkitektens skisser.

grindskiss1  visar utsnitt av träspaljé och nytt smidesstaket – färgsättning som knyter an till gården/grönskan

grindskiss2  visar öppning mot allén sedd från gården: nytt cykelförråd och nytt smidesstaket

grindskiss3 visar öppning mot allén, närbild 

grindskiss4 visar öppning sedd från Södermalmsallén: befintligt cykelförråd med ny träspaljé, nyttt smidesstaket och nytt cykelförråd

grindskiss5 visar öppning sedd från vändplan Magnus Ladulåsgatan: nytt smidesstaket och pergolatak

Comments are closed.