MÅTTBANDET - START

Regler vid ombyggnad och renovering

Regler för ombyggnationer och renoveringar i Brf Måttbandet

Föreningen skiljer på renoveringar och ombyggnationer.

  1. Med renovering avses en upprustning av lägenhets ytskikt, utrustning, ändringar av tappvattenledningar eller ventilation, etc., utan att planlösningen påverkas.
  2. Med ombyggnation avses en förändring av lägenhetens planlösning.

För ombyggnationer där badrum eller kök flyttas eller där ingrepp sker i bärande konstruktion krävs alltid en godkänd ansökan om styrelsens tillstånd innan arbetet startar.

OBS! För renovering av badrum krävs alltid en  anmälan i god tid till förvaltaren.

För övriga åtgärder krävs en anmälan till styrelsen samt att nedan regler efterlevs.

Blankett för ombyggnadsansökan återfinns nedan, och ska åtföljas av ritningar som visar lägenheten före och efter planerad ombyggnad, beskrivande text och övrig dokumentation för att möjliggöra styrelsens granskning. Beräknad tid från insänt komplett ärende till beslut är normalt ca en månad.

Blanketten  ska sändas till:

Brf Måttbandet c/o Fastighetsägarna, Box 12871, 11298 STOCKHOLM

Generella regler:

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.

För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar alltid ska informeras i god tid innan arbetet startar.

Arbete som orsakar buller får endast ske vardagar 08.00-18.00 och lördagar 10.00-16.00.

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 09.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.

Husen har mycket tunna valv och om man ska bila krävs stämpning (att man stagar upp golvet) från grannen under. Eftersom grannen behöver informeras är det viktigt att förvaltaren  Fastighetsägarna får in underlagen i god tid.

Inglasning av balkong får ske efter tillstånd från föreningen och enligt bygglov från kommunen. Föreningen har ett giltigt generellt bygglov för detta som avser inglasning utan synliga profiler. Medlemmen står för sin del av kostnaden för bygglovet. För mer information kontakta förvaltaren Fastighetsägarna.

Vid renovering av balkonger ska den ursprungliga kulören på träpanelen användas. Endast löst golv får läggas och det är inte tillåtet att göra hål i betongplattan, varken i golv eller tak. Skicka din anmälan/ansökan om renovering till Fastighetsägarna.

Avfall och städning:

Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården. Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå över helgen. I annat fall kan ansvarig bostadrättsinnehavare komma att faktureras 5000 kr.

Byggavfall och färg får ej slängas i grovsoprummen utan måste föras till en återvinningsstation.

Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.
Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

Kök:

Endast spiskåpa utan fläkt får anslutas till befintligt utsug.
Kolfilterfläkt får installeras förutsatt att den inte ansluts till utsuget.
Vid installation av kolfilterfläkt skall det också installeras ett frånluftsdon (kontrollventil) på den kanal som tidigare spiskåpa var ansluten till i köket.
Detta don måste också vara synligt och får inte byggas in.
Anledningen är att det ska finnas ett grundflöde i köket.

Alla övriga fläktar är förbjudna. Förvaltaren kan ge mer information.

Diskmaskin, kyl och frys ska alltid monteras på droppskydd.

Badrum:

Vid badrumsrenoveringar måste alltid auktoriserade hantverkare anlitas. På www.bkr.se (kakelsättare) och www.sakervatten.se (rörmokare) hittar man anslutna byggfirmor.

Golvbrunnen ska alltid bytas ut vid badrumsrenoveringar

Tappkranar ska vara typgodkända för flerfamiljshus.

Brf Måttbandet avråder från att bygga in eller dölja rörledningarna pga. den ökade risken för vattenskador som detta medför. Om dolda rör planeras kommer kostnader för besiktningar under arbetets gång och som belastar bostadsrättsinnehavaren att tillkomma. En renoveringsansökan måste också vara inlämnad senast fyra veckor före planerad byggstart. Observera att ovanstående även omfattar vägghängda toaletter.

Vattenavstängning:

Avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren efter att ni har meddelat om detta genom en felanmälan till Fastighetsägarnas växel telefon 08-6177600

Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boendes entreprenörer. I varje lägenhet finns avstängningsventiler i badrummen.

Regler vid ombyggnationer:

Samtliga ombyggnationer där lägenhetsytan påverkas, yta utanför lägenheten påverkas eller innebär exteriör förändring, kräver beslut på en föreningsstämma.

En oberoende besiktningspersons utlåtande kan krävas före och efter utförd ombyggnad. Detta beslutas efter inkommen ansökan om ombyggnation. Besiktningsmannen utses av BRF Måttbandets styrelse och betalas av medlemmen.

Om tillståndspliktigt arbete påbörjas utan tillstånd kan bostadrättsinnehavaren ålagd att återställa lägenheten.

Om du har frågor så ta i första hand kontakt med vår förvaltare Fastighetsägarna.

Här finns reglerna samt blankett för ansökan om ombyggnad/renovering att skriva ut. Blanketten ska sändas till Fastighetsägarna kontaktuppgifter högre upp på sidan.

Regler för ombyggnad och renovering

Ansökningsblankett för ombyggnad och renovering

Reparationer och underhåll av hyreslägenheter svarar fastighetsägaren Brf Måttbandet. Föreningen följer praxis gällande renoveringsintervaller.

Önskar du själv göra förbättringar eller förändringar i din hyreslägenhet, är detta något som föreningen uppmuntrar. Ta i sådana fall kontakt med föreningens förvaltare på

Kundservice@fastighetsagarna.se  för mer information.