MÅTTBANDET - START

Underhåll & Reparationer

Grindprojektet

I projekteringsgruppen ingick arkitekt Jens Deurell som under hela processen varit med och skissat på olika lösningar, och som under juni 2014  presenterade sina idéer under ett informationsmöte i Kollektivhusets café.

De totalt 5 öppningarna in till Brf Måttbandets gård har försetts med nya staket, grindar och portar.

Grindarna kommer hållas låsta kvälls-/nattetid. De är anslutna till befintligt Aptussystem med brickläsare och koddosa. Portikerna från Lehusens gränd och Timmermansgränd har byggts igen med stålportar. I ett första skede kommer passage ner till gården fortsatt att vara möjlig, men om man senare konverterar portikerna och intilliggande yta till lägenheter kommer passagerna att byggas igen.

Mot Magnus Ladulåsgatan och Södermalmsallén har det gamla trästaketen ersatts av smidesstaket med en lägsta höjd på ca 2,40 m. Smidet är, trots den stadiga funktionen, dekorativt utformat med ett lätt och lekfullt anslag, lackerat i en grågrön kulör och utformat med diagonala stag, som ger staket och grindar en form som påminner om trädgårdskonstruktioner med spaljéer för växter.

På grindarna är små figurer inflätade mellan stängerna – en utsmyckning som associerar till alla lekande barn på gården. Tanken är att vildvin och andra växter tillåts klättra upp på staketen. Utformningen blir en del av gårdens grönska snarare än en förlängning av husens arkitektur.

Vid entrén mot Magnus Ladulåsgatan bildar ett träspaljétak en ny, sammanhängande entréplats. Den befintliga odlingsytan ovan undercentralen och betongsockeln mot vändplan har tagits bort och ersatts av sammanhängande markbeläggning. Här är det tänkt att klätterväxter tar sig upp till pergolan och blir en del av helheten. Intill entrégrinden har en generös bänk byggts som mötesplats för den som ska lämnas eller hämtas vid entrén.

Klicka på ”grindskiss” nedan för att se arkitektens skisser.

grindskiss1  visar utsnitt av träspaljé och nytt smidesstaket – färgsättning som knyter an till gården/grönskan

grindskiss2  visar öppning mot allén sedd från gården: nytt cykelförråd och nytt smidesstaket

grindskiss3 visar öppning mot allén, närbild 

grindskiss4 visar öppning sedd från Södermalmsallén: befintligt cykelförråd med ny träspaljé, nyttt smidesstaket och nytt cykelförråd

grindskiss5 visar öppning sedd från vändplan Magnus Ladulåsgatan: nytt smidesstaket och pergolatak

 

Renovering/förnyelse av våra 14 hissar

Styrelsen i Brf Måttbandet har beslutat att genomföra renovering/förnyelse av samtliga 14 hissar. Hissarna är drygt 27 år och i starkt behov av åtgärder.

Vi har efter en noggrann offertprocess, där sju olika hissföretag deltagit, valt Hissen AB som utförare av arbetet. Det är samma företag som genomförde renoveringen/förnyelsen i vårt grannkvarter Designationen (de hade likadana hissar som vi har).

Hissprojektet kommer att påverka alla boende mer eller mindre. Arbetet beräknas att ta cirka sex veckor per trapphus. Starten är planerad till i höst, troligen i oktober. Mer detaljer om tidsplan för respektive trapphus kommer senare.

Styrelsen försöker förbereda det hela så noga som möjligt för att minimera de negativa konsekvenserna för alla i kvarteret.

Framförallt för rörelsehindrade och äldre kan arbetet komma att orsaka problem. Styrelsen arbetar med att hitta en lösning med evakueringslägenhet för dem som inte kan bo kvar under byggtiden, ca sex veckor. Ev. kommer övernattningslägenheterna på Timmermansgränd och Lehusens Gränd att användas. Då kommer tillgängligheten för normal bokning av dessa att begränsas.

Renovering/förnyelse av hissarna innebär att det mesta av materialet i nuvarande hissar ersätts. De hissar som kommer att monteras är med självstängande dörrar på alla plan och i övrigt anpassade efter de EU-regler som gäller och som finns i Boverkets regelverk H14. Bredden blir densamma, 90 cm, och en talande röst anger våningsplan mm.

För att vi skall kunna göra en tidplan över hissarbetet behöver vi veta om ni som inte kan, eller har svårt att gå i trappor, vill att vi renoverar just er hiss under någon speciell tidsperiod. Kanske är ni bortresta någon period eller kan bo på annat håll? Kanske vi då i bästa fall kan anpassa renoveringen efter det.

Det är därför bra om ni kan höra av er till oss med synpunkter på när hissrenovering skulle kunna genomföras. Vi kan inte lova att önskemålen uppfylls, men vi ska försöka.

Det är också viktigt att vi får veta vilka som är i behov av evakueringslägenhet under hissrenoveringen. Hör av er!

Synpunkter kan lämnas till Brf brevlåda på Timmermansgränd 4 bv. Eller via e-post till styrelsen@mattbandet.se

Brf Måttbandet har anlitat hisskonsult Håkan Gummesson som projektledare hakan@hisskonsult.net

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Måttbandet

 

 Utdrag ur Underhållsplan för Brf Måttbandet
– Åtgärder som planeras genomföras de närmaste åren *)
Utemiljö
Åtgärder mot skador i plattsättning på gångvägar (2014)
Nya staket och grindar (byggstart 2014)
Två nya cykelförråd inkl markarbeten (2014)
Större renovering av gångbron till MB2 (2016)
Byggnad utvändigt
Montering av skyddsräcken runt takluckor och takfönster (2014)
Kontroll av betongbalkongfronters infästningar (2014)
Ommålning av träpanel i tak i passagerna (2014)
Målning alternativt utbyte av portar och utvändiga dörrar (2015)
Målning av fönsterbleck (2016)
Byggnad invändigt
Renovering av gemensamma utrymmen och lokaler i MB2, inkl gästlgnhet, kök och matsal (2014)
Diverse ytskiktsrenoveringar i förskolans lokaler (2014)
Byte av vissa trapphusarmaturer (2015)
VA-, VVS och kylsystem
Stamspolning (2014)
Byte av shuntar till radioatorgrupper (2016)
Hissar
Byte/renovering av samtliga hissar (påbörjas 2014)
*) med reservation för ändringar

 

 

En kortfattad översikt över genomförda åtgärder…

Fastigheterna är i normalt skick för sin ålder i alla väsentliga delar (byggår 1987).

Stammar och elkablage har ej bytts, stammarna spolades hösten 2010 och januari/februari 2014

Två av föreningens gästlägenheter rustades upp under 2010.

Elektroniskt låssystem till ytterdörrar och gemensamma lokaler har installerades 2011. Detta medger att tvättstugor och gästlägenheter kan bokas över nätet och via tavlor i entréer.

Renovering och ommålning av taken blev klart våren 2012. Ommålning av trappuppgångar blev också klar under 2012.

Nytt gym med egen dusch och toa byggdes och togs i bruk i december 2012. Gymmet är öppet för alla medlemmar mellan kl. 07.00-22.00, se hemsidan för närmare information.

Åtgärder och nyinvesteringar i syfte att optimera energiförbrukningen har genomförts under vintern 2013/14.